Get in touch

Forretningsbetingelser
for mouret.

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende betingelser:

Priser
Tilbud er gældende 3 måneder fra tilbudsdato, og alle priser er eksklusiv moms og ekstraydelser. Under ekstraydelser hører bl.a. fotografering, billedmanipulation, foto-retouch (fashion), billedkøb, tredjemandsrettigheder, applikationstegninger, tekstversioneringer, transport, logi, kost, materialer, specialpakning, trykning og levering. Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres kunden snarest muligt.

Prisen for de aftalte ydelser, herefter kaldet "ydelsen" er inkl. to korrekturer med tilhørende rettelser af evt. fejl. Ved overskridelse af produktionsplanen eller ved ændringer modtaget efter igangsætning af rentegning er vi berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger.

Betaling
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. mouret kan forlange en passende forudbetaling eller acontofakturere igangværende arbejder månedligt. Hvis den samlede ordre overstiger kr. 100.000,- kan fakturering forløbe i to eller flere rater.

Overskrides et udarbejdet budget væsentligt, orienteres kunden snarest muligt.

mouret fakturerer ydelserne, når de er leveret til kunden. mouret kan dog forlange en passende forudbetaling og acontofakturere igangværende arbejder månedligt efter milepæle eller tidsforbrug. Betalingsfrist fremgår af fakturaerne eller meddeles på anden vis af mouret. Forsinket betaling forrentes efter renteloven. Kunden har alene ret til modregning, hvis det er aftalt med mouret.

Anerkender kunden ikke en faktura, reklamerer denne straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt over for mouret. Kunden tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

Levering
Kunden forelægges alt materiale, som mouret har udarbejdet for denne til gennemgang og korrektur inden levering. Ved kundens overskridelse af aftalte deadlines for levering af materialer eller øvrige oplysninger, ophører mouret's ansvar for rettidig levering. mouret bestræber sig dog på at indhente forsinkelsen.

Rettigheder
Kunden får, betinget af betaling, uindskrænket brugsret til det færdige materiale i det aftalte eller forudsatte omfang i Danmark under samarbejdet. Dog får kunden ejendomsret til varemærker og domæner ved levering, betinget af betaling.

Mod supplerende betaling til mouret får kunden en videregående ret til ydelserne, herunder ret til at bruge dem efter samarbejdets ophør, på udenlandske markeder eller via koncernforbundne enheder. mouret sørger for clearing af tredjemandsrettigheder til ydelserne i samme omfang som brugsretten gælder for. Dette gælder dog ikke materiale, der kommer fra kunden selv eller fra kundens tidligere samarbejdspartner. Er rettighedsclearing ikke muligt inden for rimelige grænser eller betinget, orienterer mouret kunden herom. Gør kunden brug af sin ret til at erhverve videregående ret til ydelserne, sørger mouret for supplerende rettighedsclearing, hvis dette aftales skriftligt/elektronisk, og mouret vederlægges herfor.

mouret foretager kendetegnsretlige forundersøgelser og bistår med registrering af varemærker og domæner, hvis det aftales skriftligt med kunden.

Under og efter samarbejdet kan mouret som led i markedsføring af mouret oplyse om samarbejdet, herunder gøre brug af kundens kendetegn og leverede ydelser, forudsat det sker loyalt og under iagttagelse af punkt 2.1. Indleverer mouret leverede ydelser til prisuddelinger og konkurrencer, orienteres kunden herom på forhånd.

Ansvar for lovgivning
mouret sikrer, at leverede ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk mouret i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som mouret skal tage højde for.

Ansvar for materiale
Efter kundens korrektur og godkendelse af materialet, indestår kunden for rigtigheden heraf. Kunden indestår selv for, at relevant lovgivning og branchekutymer iagttages. mouret's erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. mouret har ret til afhjælpning og omlevering.

Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale
Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.

mouret opbevarer kopi af ydelser og efter mouret's skøn anvendt materiale hertil i 2 år efter leveringen, dog kun 6 måneder efter samarbejdets ophør. I denne periode udleverer mouret efter anmodning kopi af ydelser og opbevaret materiale til kunden, forudsat mouret ikke har forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler mouret's tidsforbrug efter gældende takster og omkostninger forbundet med udleveringen.

Afbestilling af ydelser
Afbestilling af ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at mouret indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt mouret's tidsforbrug efter mouret's gældende priser.

© mouret 2017 → follow us on → FacebookInstagramLinkedIn
?